KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CỦA CJSC “CÔNG NGHỆ STRING” CHO NĂM 2019

Uncategorized

tài chính-kiểm toán-skyway (1)

KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CỦA CJSC “CÔNG NGHỆ STRING” CHO NĂM 2019

Người tạo ra công nghệ SkyWay, Anatoly Yunitskiy, đã nhiều lần nhấn mạnh tính công khai và minh bạch của dự án là nền tảng để dựa trên mô hình tài trợ của nó. Do đó, việc mở cửa tiếp cận với kiểm toán tài chính của công ty là một trong những yếu tố quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, cho thấy rằng tổ chức tuân thủ các nguyên tắc này. Công ty phát triển SkyWay, SkyWay CJSC, đã thường xuyên công bố kết quả hoạt động kinh tế của mình, có sẵn trên các nguồn chính thức của dự án, kể từ năm 2015. Theo ý kiến ​​của kiểm toán viên, tài liệu do SkyWay Technologies nộp lên về mọi mặt đáng tin cậy phản ánh tình hình tài chính của công ty ở tất cả các giai đoạn phát triển phù hợp với các yêu cầu của luật pháp Cộng hòa Belarus.

Kiểm toán năm 2019 theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế có thể được tìm thấy tại đây .

Bạn có thể xem nội dung kiểm toán năm 2019 theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc gia tại đây .

Comments are closed.