VỀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY SKYWAY GREENTECH

Ngày 16 tháng 3 năm 2020

Một số ấn phẩm đã được bạn chú ý, kể về các công ty – trong đó ngày nay công dân của hơn 20 quốc gia làm việc – được Anatoli unitsky ở UAE tạo ra để thực hiện các dự án SkyWay ở khu vực này.

Người đối thoại của chúng tôi ngày hôm nay là Aleksey Savin, Phó Tổng Giám đốc Sản xuất của Công ty Công nghệ Chuỗi đơn vị. Từ cuộc phỏng vấn video, chúng ta thấy rõ mối quan hệ với việc xây dựng tại UAE – nơi cư dân địa phương, mà Sky Skyayay GreenTech Co. chịu trách nhiệm – có một trong những người lãnh đạo của tổ chức mẹ ở Cộng hòa Bêlarut, cũng như trong những điều kiện nào các nhân viên của công ty con trong khu vực này sống và làm việc.

Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về những chuyên gia nào được yêu cầu nhiều nhất bởi dự án SkyWay – đặc biệt là ở Sharjah – mặc dù danh sách đầy đủ các vị trí tuyển dụng có sẵn tại đây:

https://jobs.tut.by/employer/1547692

https://rsw-systems.com/news/savin-interview